Schuon Green Logistics

Az Alfred Schuon vállalatcsoport fenntarthatósági programja

Üzletpolitikánk keretében kötelezettséget vállalunk a fenntarthatóság terén betöltött szerepünk folyamatos bővítésére. Vállalkozásunkat felelősségteljesen és gazdasági szempontból sikeres módon kívánjuk tovább fejleszteni.

Emberi jogok

A társadalommal szemben fennálló szociális felelősségünk:

A fenntartható magatartásformához a társadalom javát szolgáló cselekedetek is hozzá tartoznak. Ezért szeretnénk biztosítani, hogy vállalatunk sikere, eredménye segítséget nyújtson a bennünket körülvevő emberek fejlődésében. Számunkra nem csupán az ügyfeleinkkel és partnereinkkel, hanem azon társadalommal szemben tanúsított felelősségvállalás is kiemelten fontos, amelyben élünk. Ezért Németországban és világszerte különböző szociális projektekhez csatlakozunk, hogy segítséget nyújtsunk az embereknek életkörülményeik javításában. Szilárd meggyőződésünk, hogy a dolgokat csak közös erővel fordíthatjuk pozitív irányba, és ehhez szívesen hozzájárulunk.

Emberi jogok:

Az Alfred Schuon vállalatcsoport figyelembe veszi és betartja a nemzetközi emberi jogi alapelveket, valamint az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeit. A Schuon vállalat a gyermekek dolgoztatását, kizsákmányolását, a kényszermunkát, a (modern) rabszolgatartást, vagy az emberkereskedelmet semmilyen formában nem méltányolja és nem is tűri el. A nemzetközi, vagy nemzeti törvényi előírásoknak meg nem felelő munkakörülményeket, vagy munkavégzési gyakorlatot nem tűrjük. Minden egyes munkaviszony önkéntes, és azt a megfelelő határidő betartása mellett – büntetés nélkül – minden munkatársunk jogosult felmondani.

Adatvédelem

Az adatvédelem igen nagy jelentőséggel bír az Alfred Schuon vállalatcsoport számára. Célunk a személyes adatok / információk valamennyi belső, külső, szándékosan, vagy tévedésből okozott fenyegetéssel szemben történő megóvása.

Adatvédelmi irányelvünk biztosítja, hogy a személyes adatok:

 • kezelése, feldolgozása jogszerűen, a jóhiszeműség elve alapján és az érintett személy számára követhető módon történjen.
 • meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kerüljenek rögzítésre, és azokat e célokkal össze nem egyeztethető módon tovább feldolgozni, kezelni ne lehessen.
 • az adott célnak megfelelő módon, jelentős mértékben, továbbá az adatkezelés céljához szükséges mértékben kerüljenek korlátozásra.
 • érdemben helyesek és szükség esetén aktuálisak, azaz a legfrissebbek legyenek.
 • olyan formában kerüljenek elmentésre, amely az az érintett személy azonosítását csak addig teszi lehetővé, amíg az az adatkezelés céljából szükséges.
 • kezelése oly módon történjen, amely megfelelő technikai/műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát – a jogosulatlan, vagy jogszerűtlen adatkezeléssel, a véletlen adatvesztéssel, megsemmisítéssel vagy az adatok akaratlan megrongálásával szembeni védelmet is beleértve.
Környezetvédelem

Szállítási és logisztikai szolgáltatóként nagy a felelősségünk környezetünk megóvásában. A Schuon vállalat a fenntarthatóság híve, ezért az ökológiai-gazdasági hatékonyságot valamennyi folyamat során folyamatosan optimalizálja. Mindennapi munkánk során a következő célokat tartjuk szem előtt:

 • Az energiafelhasználás és az ehhez kapcsolódó CO2-kibocsátás csökkentése.
 • A környezeti zaj-, szennyezőanyag- és hulladék-terhelés minimalizálása.
 • Valamennyi munkatársunk esetében fenntarthatóság-tudatosság és – amennyiben lehetséges, öko-címkével (Kék Angyal, stb.) ellátott áruk, termékek fenntartható beszerzése.
 • Dolgozóink környezettudatosságának erősítése, maximalizálása.
 • Veszélyes anyagok esetében helyettesítési ajánlat, illetve ahol lehetséges, a veszélyes anyagok használatának elkerülése, mellőzése.
 • A klímaberendezések használatának elkerülése, vagy – amennyiben azok használata szükséges – csak ellenőrzött és környezetkímélő készülékek használata.
 • A kibocsátás csökkentése érdekében a legújabb technika alkalmazása.

Környezeti hatások:

Az Alfred Schuon vállalatcsoport a környezet tekintetében az alábbi kockázatokat/veszélyforrásokat határozta meg:

 • Hulladék (maradványhulladék, szennyvíz, fáradt olaj, akkumulátorok, fa, olajszűrő, papír, fémhulladék)
 • Energiafogyasztás (Diesel, fűtőolaj, üzem-/tüzelőanyagok általánosságban, áram, víz)
 • Panasz, reklamáció
 • Tűzveszély
 • Anyagok környezetbe jutása, távozása
 • Zaj
 • Hulladékok, veszélyes anyagok, gépek és berendezések használata, kezelése
 • Törvényi előírások megsértése

A környezetvédelmi szempontokat évente, környezetvédelmi elemzés alapján értékeljük, és ennek alapulvételével vezetjük le, hozzuk meg intézkedéseinket.

Esélyegyenlőség

Az Alfred Schuon vállalatcsoport munkatársai, valamint ügyfelei és szállítói vonatkozásában egyaránt támogatja és segíti a sokféleséget, sokszínűséget. Az alkalmazás, a bérezés, az előléptetés, a jutalmazás vagy a képzéseken történő részvétel tekintetében valamennyi munkatársunk számára esélyegyenlőséget biztosítunk. Schuon arra törekszik, hogy életkortól, társadalmi rétegtől, etnikai származástól, vallási hovatartozástól, fogyatékosságtól, nemtől, várandósságtól, szexuális irányultságtól, szakszervezeti tagságtól, vagy politikai nézetektől függetlenül mindenkit egyenlőként kezeljen.

Munkajogok

Munkatásainkkal, dolgozóinkkal szemben fennálló szociális felelősségünk:

Az Alfred Schuon vállalatcsoport szisztematikusan dolgozik azon, hogy jövőképes pozíciót érjen el, képességekre tegyen szert és mindezeket hosszútávon meg is tartsa. Ennek érdekében a vállalat a stratégiai munkaerőgazdálkodásra, a biztonságos munkakörülmények megteremtésére, a továbbképzési ajánlatokra, lehetőségekre és minden egyes érintettel szemben a megbecsülésre fekteti a hangsúlyt.

Bérezés

Munkatársaink számára teljesítmény szerinti bérezést, motiváló munkahelyi környezetet és sokoldalú ösztönző eszközöket kínálunk.
Munkavédelem:

Következetesen betartjuk az érvényes törvényi rendelkezéseket és szabályozásokat.
Nagy hangsúlyt fektetünk valamennyi munkatársunk egészségére és folyamatosan fejlesztjük balesetvédelmi intézkedéseinket. Az alábbiakban felsorolt eszközök a munka- és balesetvédelem, baleset-megelőzés biztosítására szolgálnak:

 • Éves oktatások,
 • Munkavédelmi bizottság
 • Üzemorvosi vizsgálatok
 • Rendszeres üzembejárás

Munkaidő
Tevékenységünk alapját az érvényes törvények (ArbZG – Arbeitszeitgesetz: munkaidőről szóló törvény, JArbSchG – Jugendarbeitsschutzgesetz: fiatalkorúak foglalkoztatásáról és munkavédelméről szóló törvény) képezik. A – túlórákat is beleértve – 60 munkaórát meghaladó munkahetet nem követeljük meg, kivéve, ha vészhelyzet vagy rendkívüli körülmény áll fenn.

Alkalmazkodóképesség:
A fenntarthatóság számunkra egyben azt is jelenti, hogy saját szervezetünket alkalmazkodásra és jó teljesítményre képes vállalkozássá tesszük. Ennek kulcsfontosságú eleme, hogy munkatársainkat felkészítsük a jövőre, melynek során például digitalizási képzést biztosítunk számukra. Ezen felül pedig különböző intézkedésekkel megakadályozzuk, hogy a szakemberhiány üzleti kockázattá váljon.

Munkabiztonság és egészségvédelem:
A Schuon vállalatnál a munkabiztonság a munkahelyi balesetek és a foglalkozási ártalmak/betegségek megelőzését célzó, változatos intézkedéseket foglal magában. Munkabiztonsági csoportunk rögzíti a vállalatra kiterjedő irányelveket és meghatározza a munka- és egészségvédelmi folyamatokat.

Valamennyi munka- és egészségvédelmi belső irányelv, valamint törvényi rendelkezés betartásáért vezetőink felelősek.

A megelőzés alapja a munkavégzési helyek és a folyamatok kockázatértékelése. Az Önök segítségével megvizsgáljuk az egyes folyamatokat, melyek értékelése alapján célzott intézkedéseket tudunk tenni.

Egyesülési szabadság és bértárgyalások:
Az Alfred Schuon vállalatcsoport elismeri a munkavállalók képviselete érdekében létrejött testületek és üzemi bizottságok belső szervezetét, és határozottan kiáll e gyülekezési szabadság mindennemű korlátozása ellen.
Az ügyvezetés és az üzemi bizottság közötti aktív együttműködés gondoskodik a dolgozók igényeinek fel-/megismeréséről és ezen igények gondossággal történő kezeléséről.

Az Alfred Schuon vállalatcsoport Baden-Württemberg érvényes „Szállítmányozási és logisztikai” területre vonatkozó kollektív szerződéséhez igazodva folytatja tevékenységét.

Letöltés

A teljes fenntarthatósági jelentés letölthető itt.